Prosjekt Øyfjellet

Øyfjellet Vindkraftverk bygges i Vefsn kommune i Nordland fylke i Norge. Prosjektet ble startet gjennom et lokalt initiativ som ble drevet av selskapet Øyfjellet Vindpark AS. Eolus inngikk en samarbeidsavtale med Øyfjellet Vindpark i 2011 og fikk i november 2016 konsesjon av Norges Olje- og energidepartement (OED).

Området der vindkraftverket bygges har gode vindforhold, høydeforskjeller som ligger på ca. 600 til 800 meter over havet og området har lite vegetasjon.  

Målet er å sluttføre prosjektet innenfor rammene i det svensk-norske elsertifikatmarkedet, det betyr innen slutten av år 2021.

Strøm-avtale med Alcoa

Vindkraftverket skal forsyne aluminiumsprodusent og hjørnesteinsbedriften Alcoa i Mosjøen med all strøm produsert i 15 år. Strømavtalen ble undertegnet i mars 2018. Etter at avtalen ble signert, ble konsesjonen økt fra 330 MW til 400 MW. De 70 MW ekstra omfattes også av avtalen med Alcoa.  

Scroll ned

Øyfjellet Vindpark

Steg for steg

Eolus metode fra starten av prosessen har vært god dialog med grunneiere og involverte interessegrupper. Eolus og noen av våre samarbeidspartnere, er en del av næringslivet i Vefsn hvor alle har langsiktige mål. Å være fornybar og holdbar i alle ledd er viktig for oss. Og det passer bra med Vefsn kommunens eget motto, ”Et steg foran”.

Eolus starter samarbeid med lokal utvikler
2013
Konsesjonssøknad sendt inn
2014 November
OED gir prosjektet endelig tillatelse til konsesjonsrettigheter
2017
NVE gir tillatelse på 400 MW i kapasitet, og Statnett bekrefter at kapasiteten er reservert
2019
Bygging av veier, fundament, trafostasjoner og kraftlinja
2021
Fortsatt utvikling og drift
2011
Prosjektstudie utført for konsesjonssøknad
2014 Januar
NVE gir prosjektet tillatelse
2016
Eolus Vind AS søker om kapasitetsreservasjon
2018
MTA- og detaljplan sendt inn Start av veibygging
2020
Vindturbiner på plass og start av drift
2022 ->
 • Det hele startet med en gruppe aktive personer i Mosjøen som ønsket en vei opp på Øyfjellet og gjerne over til Hundåla. Gruppen kom til slutt frem til at en vindkraftpark var et bra alternativ for å forbedre infrastrukturen.
 • Initiativtakerne tok så kontakt med grunneiere og andre med interesser i området, for å undersøke mulighetene for å få dem med på prosjektet. 
 • Øyfjellet Vindpark søker samarbeidspartner som kan drive prosjektet videre.
  Eolus får kontakt med de lokale initiativtakerne kort tid etter at de har sendt inn en søknad for Øyfjellet vindpark til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Søknaden omfattar en vindpark på opptil 200 vindmøller og totalt 1000 MW. Det blir undertegnet en samarbeidsavtale mellom Eolus og de lokale intitativtakerne. Eolus vil bruke sin erfaring med etablering av vindkraftverk for å hjelpe til med å videreutvikle prosjektet i Vefsn.
 • Konsekvensutredningsprogrammet for Øyfjellet Vindpark blir godkjent av NVE. Programmet er en del av den konsesjonsutredningen som myndighetene må gjøre. En rekke aktuelle saker for området behandles og analyseres av NVE. Det er for eksempel naturmangfold, reindrift, friluftsliv og samfunnsnytte. Dette utføres etter de regler som NVE følger.
 • Mediene løftet frem mulighetene for å utvikle ny næringsvirksomhet, for eksempel en panoramarestaurant på Øyfjellet, i forbindelse med etableringen av vindkraftverket.
 • Konsesjonssøknaden og konsekvensutredningene (KU) sendes inn til NVE for saksbehandling. Utredningene viste blant annet dette: «Utfra en naturfaglig vurdering finner vi at området har en liten eller middels verdi for naturmangfoldet. På Øyfjellet og Vesterfjellet er det en type natur og dyreliv som er vanlig på Helgeland og ellers i denne delen av landet», noe som bekreftes i flere undersøkelser. Det finnes ingen faglig begrunnelse for at Øyfjellet vindkraftverk vil redusere eller ødelegge naturmangfoldet i området i særlig grad.
 • Kommunestyret i Vefsn gir enstemmig støtte til søknaden.
  Stortuva er et populært friluftsområde, og etter dialog med aktører i lokalsamfunnet blir det bestemt at Øyfjellet-området rundt Stortuva derfor ikke skal bygges ut. NVE gir tillatelse til prosjektet med totalt 330 MW under forutsetning at man begrenser planområdet til sør for Lomsdals-Visten nasjonalpark. En del av det opprinnelige planområdet i sør fjernes fra planene.
 • De negative påvirkningene ved Øyfjellet-prosjektet anses som mindre enn den positive effekten prosjektet vil ha for samfunnet og klimautviklingen. Det er grunnen til at prosjektet blir godkjent av NVE.
 • Olje- og energidepartementet (OED) gir endelig tillatelse.
  Eolus starter planarbeidet og utformer miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-planen). Det blir bestemt at den skal deles opp i tre delplaner; anleggsvei, kraftlinje og planområdet. Det er vanlig praksis for større vindkraftprosjekter. Det blir valgt tre konsulentselskaper som skal utføre jobben med de ulike delene av MTA-planen.
  Arbeidet med reguleringsplan av den kommunale veien Tveråveien starter.
 • For å sikre tilgang på lokal fornybar kraft, inngår Alcoa og Eolus en langsiktig avtale om at all vindkraft som produseres skal gå til aluminiumsverket i 15 år.
 • Eolus sender MTA-planen som angår anleggsvei inn til NVE. Reindriftsnæringen ønsker at samtlige delplaner skal sendes inn samtidig, for å se hvilke konsekvenser prosjektet vil ha. Eolus trekker så søknaden, for å vente til alle de tre delplanene er klare.
 • NVE gir tillatelse på 400 megawatt i kapasitet. Det er 70 MW mer enn i den opprinnelige konsesjonen og blir gitt på grunn av tekniske fremskritt innen utvikling av vindkraften og at det i dag er mulig å få ut mer energi fra samme antall vindmøller. Og konsekvensene for samfunnet og miljøet blir ikke noe særlig større på grunn av dette.
 • Eolus i Mosjøen ansetter de første medarbeiderne og åpner det første kontoret på MO
 • MTA-planen sendes inn i tre deler, planområde, kraftlinje og anleggsvei. I forbindelse med utformingen av planen for anleggsveien, benytter Eolus en landskapsarkitekt ved planleggingen av veien for å minimere det visuelle inntrykket den vil gi i terrenget. I forbindelse med dette blir «designhåndboken» en del av MTA-pakken.
 • Planene utformes i samråd med kommune, fylkeskommune, grunneiere og andre rettighetseiere for å sikre en mest mulig skånsom utbygging.
 • Eolus undersøker fuglelivet i planområdet ved hjelp av en uavhengig spesialist. Det blir plassert ut lytteutstyr under hekkeperioden for å fange opp lyder fra fuglene. Det blir også gjort flere befaringer i området. Materialet blir så analysert, og resultatet viser at hekkeområdene ligger mer enn 1,5 km unna nærmeste planlagte turbin.
 • På slutten av året blir MTA-planens tre deler godkjent, og veibyggingen starter. Den kommunale veien Tveråveien skal rustes opp, og en anleggsvei skal bygges fra denne og videre opp på fjellet.
 • Veidekke blir valgt ut som entreprenør, i samarbeid med en rekke lokale bedrifter som underentreprenører.
 • Eolus ansetter ytterligere tre medarbeidere i Mosjøen.
 • Eolus inngår samarbeidsavtale med Helgeland Kraft om videreføring av kraften til deres transformatorstasjon i Marka. Transformatorstasjonen var eid av Statnett, men Helgeland Kraft tok over rundt årsskiftet 2018/-19.
 • Eolus flytter inn i kontor på brakkeriggen i Tverådalen for å få et tettere samarbeid med Veidekke.
 • Byggingen av kraftlinjen som skal gå fra Kleivan og til transformatorstasjonen i Marka blir ferdigstilt ila 2020. Linja går parallelt med Helgeland Krafts kraftlinje fra Grytåga kraftverk. Skogingen er snart ferdig. Litt over halvparten av mastefundamentene og mastene er ferdig monterte. I august starter strekking av høyspentkabelen fra Marka trafostasjon og mot Vefsna. Mastene på vestsiden av Vefsna er ikke helt klargjorte enda. Trønderfirmaet Linka AS er hovedentreprenør på Kraftlinja.
 • Veidekke har cirka 160 personer på plass i Mosjøen som arbeider med prosjektet.
 • Adkomstvegen fra Tveråvegen til planområdet er ferdig. 
 • Ca halvparten av de over 60 km lange internveiene i parken er bygd pilotveg. 
 • Støp av turbinfundamenter og oppstillingsplasser er godt i gang.
 • Transformatorstasjon på Middagseidklumpen er montert og kontorbrakke er i bruk.
 • Nordex velges som leverandør og kommer til å bli en langsiktig del av det lokale næringslivet. Nordex er en av de store leverandørene av turbiner på markedet og skal levere 72 turbiner med en navhøyde på 105 meter og rotordiameter på 149 meter til Øyfjellet Vindkraftverk.
 • Alle vindmøller skal installeres under våren og sommeren 2021. Det er en jobb som krever cirka 100 Nordex-ansatte på plass i Mosjøen.
 • Innvielsen av vindparken er planlagt til høsten. Da starter også produksjonen av elektrisitet.
 • PPA-avtalen med Alcoa går til 15 år etter produksjonsstart og kan forlenges videre.
 • Eolus og Nordex vil utføre drift og vedlikehold over lang tid i Mosjøen. Vindparken fortsetter å gi arbeid til dem som bor i området og til bedrifter. Tilreisende eksperter må bo, spise og leve i området. Satsingen på fornybare ressurser fortsetter og gir arbeid og inntekter til mange i lokalsamfunnet.
Fakta – kapasitet Øyfjellet
Kapasitet
400 MW
Antall turbiner
72
Estimert produksjon
ca 1,3 TWh

Området

Vindkraftverket ligger i Vefsn kommune,  i nærheten av byen Mosjøen. Kommunen har ca 13500 innbygger og er den eldste byen på Helgeland. Byen anses å være en av Nordland fylkes viktigste industribyer med Alcoas aluminiumsverk som midtpunkt. Det finnes en tilgjengelig og stor havn i Mosjøen der kraftverkets turbinkomponenter skal leveres. Kraftverket blir ikke synlig fra byens sentrum. Den vil ligge i Vesterfjellene, bak Øyfjellet som kan sees fra byen. Om du vil vite hvor i området vindparken er synlig, se synlighetskartet lenger ned på siden.

Under årenes løp har planområdet blitt redusert to ganger i forhold til den opprinnelige konsesjonssøknaden. Blant annet har Øyfjellet, som parken har fått navnet fra, blitt tatt ut av planområdet. Dette ble gjort fordi Øyfjellet er et kjært friluftsområde for mange. Det aktuelle planområdet for vindparken kan sees på kartet “planområde”.

I forbindelse med konsesjonssøknaden og MTA-prosessen, er det utført støymålinger for vindkraftparken. Målingene viste at det er lite støy som påvirker nærliggende boligområder og hytter. Det gjelder også for såkalte «Worst case»- beregninger. Det er tre hytter i planområdet som vil bli berørt, de brukes til jakt- eller fiske noen få ganger i året og sees derfor ikke på som støyutsatte bygninger. Se kartet for støymåling.

Samarbeidspartnere

Nordex

Prosjektets leverandør av vindmøller.

Veidekke

Hovedentreprenør for bygging av fundament og veier.

Linka as

Linjemontør som bygger den nye kraftlinja.

Øyfjellet på Instagram