Begjæringen fra Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt om stans i utbyggingen av Øyfjellet vindkraftverk er avvist av Oslo byfogdembete

Den 8. juli 2020 ba Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt Oslo byfogdembete om en midlertidig forføyning med krav om umiddelbar stans i utbyggingen av vindkraftverket. Stansen skulle vare frem til rettskraftig dom i sak om gyldigheten av konsesjonsvedtaket. Fredag 9. oktober kommer kjennelsen i saken og dommer Eivor Grindstuen avviser kravet om midlertidig forføyning. Retten har kommet frem […]